Eğitimler

«

 

 TEKLİFİ İSTEYİNİZ.

 

1- TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARINA GÖRE BAĞIMSIZ DENETİM EĞİTİMİ

 

Türkiye Bağımsız Denetim Standartları (TDS), tarihi finansal bilgilerin bağımsız denetiminde uygulanır. Finansal tabloların bağımsız bir denetçi tarafından denetlenmesi bağlamında kaleme alınmıştır. Standartlar, finansal tabloların bir bütün olarak hata veya hile kaynaklı önemli bir yanlışlık içerip içermediği konusunda, görüşüne temel oluşturacak şekilde denetçinin makul bir güvence elde etmesini gerektirir. Standartların diğer tarihi finansal bilgilerin denetimlerinde kullanılması halinde şartların gerekliliklerine göre uyarlanmaları gerekmektedir.

 

2-BOBİ FRS UYGULAMA EĞİTİMİ

Bu eğitim KGK (Kamu Gözetim Kurumu) tarafından Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliğ‘i kapsamında temel mesleki eğitim olarak onaylanmıştır. Bu eğitim temel mesleki konular alanında 14 kredi olarak değerlendirilecektir. BOBİ FRS Kapsamı

Temel Kavramlar

Muhasebe Politikalarının oluşturulması

VUK-BOBİ FRS Karşılaştırmalı Bölümler

 • Hasılat

 • Stoklar

 • Finansal Araçlar ve Özkaynaklar

 • İştiraklerdeki ve Müşterek Girişimlerdeki Yatırımlar

 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar

 • Kiralamalar

 • Devlet Teşvikleri

 • Varlıklarda Değer Düşüklüğü

 • Karlılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler

 • Yabancı Para Çevrim İşlemleri

 • Tarımsal Faaliyetler

 • Maden İşletmeleri

 • Gelir Üzerinden Alınan Vergiler

Konsolide ve Solo Finansal Tablolar

 • Bilanço

 • Gelir Tablosu

 • Nakit Akış Tablosu

 • Özkaynak Değişim Tablosu

 • Dipnotlar

BOBİ FRS DÖNÜŞÜM

 • Hesap planı ilave hesaplar

 • Mizanın düzenlenmesi

 • Sınıflama Kayıtları

 • Düzelteme kayıtları

 • Vergi hesabı ve kayıtları

 • Dönem sonu taşıma işlemlerini belirleme

 • Açılış kayıtları

 • İptal kayıtları

 • Karşılaştırmalı Finansal tablolar ve dipnotlar

 

 

3- TMS/TFRS EĞİTİMLERİ

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (yeni) Madde/88 ve Geçici Madde/6-1 hükümleri uyarınca, GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER, münferit ve konsolide finansal tablolarını düzenlerken, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan, TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINA (TMS), KAVRAMSAL ÇERÇEVEDE YER ALAN MUHASEBE İLKELERİNE VE BUNLARIN AYRILMAZ PARÇASI OLAN YORUMLARA UYMAK VE BUNLARI UYGULAMAK ZORUNDADIR.

 

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenen bağımsız denetime tabi olan şirketler, 01/01/2013 tarihinde, münferit ve konsolide finansal tablolarını, TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI (TFRS) uygun olarak hazırlamak ZORUNDADIR.

 

Bu yasal düzenlemeler karşısında bize göre, “Tam Set Finansal Tabloların” Türkiye Muhasebe Standartları (TMS), Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) hükümlerine uygun ve karşılaştırmalı olarak hazırlanacağı hususu unutulmamalıdır…  


Bu kapsamda, Finansal Tabloların söz konusu standartlara göre hazırlanmasında ve sunulmasında,  muhasebe meslek mensuplarını, mali tablo uygulayıcılarını, işletmelerde mali/finans/bütçe yöneticilerini sistem değişikliği anlamında bu günden zorlu ve önemli bir süreç beklemektedir… Uygulayıcıların halen mevcut Tek Düzen Hesap Planı üzerinden ürettikleri mali tabloların,  Türkiye Muhasebe Standartları (TMS), Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) hükümlerine uygun olarak hazırlanması, mesleki gündemimizde yerini korumakla birlikte, bu konuda sürekli ve anlamlı eğitimlerin önemini özellikle ortaya çıkarmaktadır. Söz konusu standartların, 2-3 günlük eğitim çalışmaları ile öğrenilmesi/öğretilmesi, sistemin getirdiği kapsamlı ve köklü değişiklikler karşısında beklenmemelidir… Süreç, mevcut sistem ile yeni uygulamaların karşılaştırılabilmesine olanak sağlayan ve her standardın uygulamaları ile birlikte ayrı ayrı ele alınarak özümsenmesini gerektiren uzun süreli eğitimleri zorunlu kılmaktadır. Söz konusu eğitimlere katılanların / katılacakların, her yeni eğitim çalışmasında önceki eğitim bilgilerinin üstüne konulan ve sonraki eğitimin bir önceki eğitimi tamamlayan nitelikte, bir seri eğitim planlaması yapmaları ve eğitim çalışmalarını aksatmadan takip etmeleri önemle önerilir.

 

 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, TMS/TFRS uygulamaları konularında eğitim materyalleri (teorik ve tüm standardın muhasebe kayıt ve raporlama örneklerinin uygulandığı) eğitim çalışmaları uygulayıcı ve akademisyenler tarafından yapılmaktadır.

 

4- FİNANSAL ANALİZ, FİNANSAL OKUR YAZARLIK VE FİNANSAL TABLO OKUMA EĞİTİMİ

 

Globalleşmenin egemen olduğu günümüz şartlarında Piyasa ve Ekonomiler hızlı bir şekilde gelişme göstererek entegre olmaktadır. Tüm sektörlerdeki Firma sahipleri ve Yöneticiler yatırımları için kaynak sağlamak, var olan kaynaklarını değerlendirmek ve yönetmek için finans uzmanlığı becerisine sahip olmaları gerekmektedir.

 

Bu kapsamda, finansal tablolar konusunda bilgilenmek ve temel finansal bilgi altyapısına sahip olmak tüm Yöneticiler ve Yönetici Adayları için aranan bir nitelik haline gelmiştir.

 

Finansal analiz ve finansal tabloları okuma konusunda, bilgi seviyelerini standart seviyenin üstüne çıkarmak için Uygulamalı anlatımlarla; Finansal Analiz Yöntemleri, Bütçeleme, Bütçe Kontrol Teknikleri, Maliyet Muhasebesi, Finansal Sistem, Finansal Piyasalar ve Finansal Araçlar ile ilgili çözümler konusunda uzmanlaşmak ve problemlerin çözümünde Analitik Yaklaşıma sahip olmak ve ihtiyaca cevap verebilecek analiz becerilerine sahip profesyoneller yetiştirmek için uygulamalı eğitim çalışmaları uygulayıcı ve akademisyenler tarafından yapılmaktadır.

 

 

 

 

5- AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMA VE GELECEK KUŞAKLARA DEVİR

 

 • Aile Şirketi Kavramı ve Temel Özellikleri

 • Aile Şirketlerinin Gelişimi

 • Aile Şirketlerinin Temel Karakteristikleri

 • Aile Şirketleri İçin Yeni Açılımlar

 • Aile Şirketlerinde Yönetim Sorunları

 • Aile Şirketlerinin Yok Olma Nedenleri

 • Kurumsallaşma Sürecindeki Değişimler

 • Kurumsallaşmada Problemleri ve  Kurumsallaşma Düzeyi

 • Aile Şirketlerinde Yönetim Şekillerinin Organizasyona Etkileri

 • Aile Şirketlerinin Yönetim Şekilleri

 • Aile Şirketlerinin Yapısal Özellikleri

 • Aile Şirketleri İçin Büyüme ve Rekabet Stratejileri

 • Aile Şirketlerinin Kurumsallaşma Sürecindeki Temel Adımlar

 • 3. Kuşaklar devir ve devir stratejileri

 • Aile Şirketlerinin Anayasası, Hazırlanması ve Uygulanması Temel Kavramlar

 

 

 

5- MALİYET MUHASEBESİ UYGULAMA EĞİTİMİ

 

 • Maliyet muhasebesinin amaçları

 • Muhasebede maliyet ve gider kavramları

 • Maliyetlerin çeşitli açılardan sınıflandırılması

 • Mamul Maliyetinin Unsurları

 • Hammadde maliyetleri

 • İşçilik maliyetleri

 • Genel Üretim Maliyetleri

 • Üretim işletmelerinde Maliyet Dağıtım Sorunları

 • Birim Maliyetlerinin Belirlenmesi

 • Sipariş maliyet sistemi

 • Safha maliyet sistemi

 • Birleşik imalatta maliyetleme sorunları

 • Tekdüzen Maliyet Muhasebesi Uygulamaları

 • Maliyetlerin muhasebe sisteminde izlenmesi: 7/A ve 7/B seçenekleri

 • Satışların maliyeti tablosu

 • Faaliyet Tabanlı Maliyetleme

 

6- DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELERDE BÜTÇE VE MUHASEBE EĞİTİM PROGRAMI

 

Tüm döner sermayeli işletmelerde ihtiyaç duyulan satınalma ve harcama süreci, harcamalarda ön mali kontrol, harcamalarda sorumluluklar, kamu zararları, KDV tevkifatı, iç kontrol ve iç denetim, dış denetim, performans (ek ödeme), taşınır işlemleri, bütçe ve muhasebe uygulamaları, TDMS- MKYS- DMİS uygulamalarına yönelik eğitimler.

 

TALEBE GÖRE TOPLU VEYA KURUMSAL EĞİTİMLER (MUHASEBE, DENETİM, GİRİŞİMCİLİK, PROJE YÖNETİMİ, AB VE KALKINMA AJANSLARINA PROJE HAZIRLAMA, BÜTÇE VB.)

 

7- BELEDİYELERE BÜTÇE, MUHASEBE, VERGİ VE SATINALMA EĞİTİMLERİ

 

sikis