Faaliyet Alanlarımız

«

  

İNOVASYON VE STRATEJİK YÖNETİM


 

1. Bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek, yazılım üretimi dahil olmak üzere yeni sistem, süreç ve hizmetler oluşturmak veya mevcut olanları geliştirmek amacı ile yapılan düzenli çalışmaları yapmak ve KOBİ’lere yenilikçi işletme yönetim sistemleri kurmak,

 

2. İşletmelerin değişen piyasa koşullarına uyumunu sağlayabilecek yenilikçi pazarlama stratejileri ve pazarlama planları geliştirilmesi, muhasebe-finansman stratejileri ve muhasebe bilgi sistemleri kurulması;

 

3. Yenilikçi kuruluş önerileri ve çalışmaları, fizibilite etütleri, süreç yönetimi, yeni ürün ve sistem kurma çalışmaları;

 

4. Mevcut işletme sistemlerinin değişen pazar koşullarına uyumunu sağlayıcı dönüşüm çalışmaları,

 

5. Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) için uluslararası alanda rekabet edebilir yenilikçi eğitim ürünlerinin araştırılması ve geliştirilmesi,

 

6. Sanayi, ticaret ve hizmet üreten KOBİ’lerin çalışanlarına ve yöneticilerine yönelik eğitim teknolojisi, öğretim tasarımı, uzaktan eğitim ve e-öğrenme alanlarında AR-GE çalışmaları yaparak, yenilikçi eğitim ürünleri geliştirilmesi ve ticari projelerin gerçekleştirilmesi;

 

7. Sanayi, ticaret ve hizmet üreten KOBİ’lerin eğitim ürünlerinin kalite ve standartlarını yükseltmek için araştırma yapılması ve yeni teknolojilerin bu alanda uygulanması;

 

8. Özel ve kamu sektöründe eğitim ortamlarının geliştirilmesinde verimliliğin yükselmesini ve maliyetlerin düşmesini sağlayacak iş akışı platformlarının tasarlanması,

 

9. Özel ve kamu kurumları için özgün ölçme araçlarının,  eğitim malzemelerinin ve elektronik öğrenme ortamlarının araştırma-geliştirilmesi ve bu araçların patentlerinin alınması,

 

 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
1. Üniversiteler, TÜBİTAK, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayinin uluslar arası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği arttırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, KOBİ’lerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararları da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkanı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik altyapıyı sağlamak;

 

2. Avrupa Birliği proje ve programlarına yönelik yenilikçi proje ve programlar üretmek, mevcut programlara katılmak, diğer kuruluşlara bu konuda işbirliği yapmak,

 

3. Sivil Toplum Kuruluşları(STK), özel ve kamu için bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı uzaktan hizmet içi eğitim programları tasarımı projeleri,

 

4. STK, özel ve kamu kurumlarına yönelik eğitim ihtiyaçlarının çözümlenmesi, bu İhtiyaçlara uygun öğretim ortamlarının tasarlanması ve yapımı projeleri,

 

5. KOBİ’lerin eğitim ihtiyaçlarım ekonomik ve verimli yöntemlerle çözecek bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı eğitim projeleri,

 

6. Genel ve işletmecilikle ilgili “Yabancı Dil Öğretimi” için bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim projeleri üretmektir.
 YENİLİKÇİ YAZILIM GELİŞTİRME


 

1. KOBİ’lerin ürünlerinin kalite ve standartlarını yükseltmek, pazarlama yönetim sistemlerini iyileştirmek, muhasebe-finansman ve yönetim bilgi sistemlerini geliştirmek için yenilikçi yazılımlar yapmak,

 

2. Her türlü bilgisayar donanımı içine işlenmiş yazılımların, işletim sistemi yazılımlarının, uygulama yazılımlarının, veritabanı, verimlilik artıran yazılımların, multi medya (çoklu ortam) yazılım ürününü ve benzeri sair her türlü yazılımın üretimi, geliştirilmesi, işlenmesi, çoğaltılması, her türlü fiziki ve elektronik ortamda yayılması,

 

3. Gerek üretilen, geliştirilen gerekse kullanma lisansı alınıp satılan, gerekse ithal ihraç edilen, pazarlanan, yazılımları öğretmek veya kullanıcı ve bilgisayar personelinin eğitimi konusunda her türlü teknik destek, eğitim, teknik servis faaliyetleri gibi yazılım ve donanım için satış öncesi ve sonrası her türlü hizmeti yapmak, yürütmek,

 

4. Her türlü bilgisayar yazılım ürünleri, bilgisayar, bilişim, iletişim, elektronik iletişim ortamı, internet, çoklu ortam (multi medya) ürünleri alanlarında, etüt, proje, fizibilite çalışmaları yapmak, sistem çözümleme, bilgisayar teknolojisini geliştirme hizmetlerini üretmek, pazarlamasını yapmak; aynı hizmetleri internet üzerinde de vermek, satmak, pazarlamasını yapmak,

 

KURUM VE KURULUŞLARA YÖNELİK YÜZ YÜZE VE UZAKTAN EĞİTİMLER

(EĞİTİM SAYFASINI ZİYARET EDİNİZ)

 

sikis