ZABITA EĞİTİMLERİ

«
BELEDİYE ZABITA PERSONELİNE YÖNELİK EĞİTİM HİZMETİ

Zabıta Yönetmeliği;

1. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

2. Zabıta Teşkilatı

Görev, Yetki ve Sorumluluk

a) Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri

b) İmar ile ilgili görevleri

c) Sağlık ile ilgili görevleri

ç) Trafikle ilgili görevleri

d) Yardım görevleri

3. Atama Şartları

Görevde Yükselme Esasları

4. Eğitim-Spor ve Denetim

5. Belediye Zabıtası Kılık ve Kıyafeti

6. Personelin Hak ve Yükümlülükleri

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Memurlar için Disiplin Hukuku

Tebligat Kanunu Uygulaması - Resmi Yazışma Usulleri

Belediye Temel Mevzuatı – Çatışma Yönetimi, Halkla İlişkiler

sikis